Nguyên âm và phụ âm trong tiếng Anh | Định Nghĩa & Phân Loại

Key takeaways

 1. Nguyên âm là những âm không biến thành những cơ sở cấu âm (như răng, môi, lưỡi,...) ngăn cản khi phân phát âm. trái lại, phụ âm bị những cơ sở cấu âm bên trên ngăn cản.

  Bạn đang xem:

 2. Có trăng tròn vẹn toàn âm vô giờ đồng hồ Anh vô đó:

  • 12 vẹn toàn âm đơn: /ɪ/, /ɪ:/, /e/, /ə/, /ɜ:/, /ʊ/, /u:/, /ɒ/, /ɔ:/, /ʌ/, /ɑ:/.

  • 8 vẹn toàn âm đôi: /ɪə/, /eə/, /eɪ/, /ɔɪ/, /aɪ/, /əʊ/, /aʊ/, /ʊə/.

 3. Có 24 phụ âm vô giờ đồng hồ Anh, vô đó:

  • 9 phụ âm vô thanh: /p/, /f/, /s/, /ʃ/, /k/, /t/, /θ/, /tʃ/.

  • 15 phụ âm hữu thanh: /b/, /g/, /v/, /z/, /d/, /dʒ/, /ð/, /ʒ/.

  • Phụ âm khác: /m/, /η/, /l/, /j/, /n/, /h/, /r/, /w/.

Nguyên âm là gì?

Theo từ điển Cambridge Dictionary, Vowel (Nguyên âm) được khái niệm như sau:

AA speech sound produced by humans when the breath flows out through the mouth without being blocked by the teeth, tongue, or lips.

→ Hiểu theo dõi nghĩa giờ đồng hồ Việt, vẹn toàn âm là những xê dịch của thanh cai quản hoặc những âm mà trong lúc người học tập phân phát âm không biến thành ngăn cản tự luồng khí kể từ thanh cai quản.

Trong bảng vần âm giờ đồng hồ Anh, bao hàm 5 vần âm vẹn toàn âm: A, E, I, O, U

 • Vị trí: cũng có thể đứng riêng không liên quan gì đến nhau hoặc đứng trước/ sau phụ âm

 • Bao bao gồm 2 loại: Nguyên âm đơn (nguyên âm lâu năm và vẹn toàn âm ngắn) và Nguyên âm đôi

Các vẹn toàn âm vô giờ đồng hồ Anh

Nguyên âm đơn

Các vẹn toàn âm vô giờ đồng hồ Anh

Nguyên âm /ɪ/

Cách phân phát âm:

 • Môi thả lỏng

 • Đẩy vị giác lên sát vòm miệng

 • Bật thời gian nhanh, dứt khoát

Ví dụ:

 • his /hiz/ Audio icon

 • kid /kɪd/ Audio icon

Nguyên âm /ɪ:/

Cách phân phát âm:

 • Môi bẹt, căng

 • Đẩy vị giác lên sát vòm miệng

Ví dụ:

 • sea /siː/ Audio icon

 • green /ɡriːn/ Audio icon

Nguyên âm /e/

Cách phân phát âm:

 • Môi thả lỏng

 • Lưỡi buông lỏng, ở thân mật (hạ thấp rộng lớn âm / ɪ /)

 • Bật thời gian nhanh, dứt khoát

Ví dụ:

 • bed /bed/ Audio icon

 • head /hed/ Audio icon

Nguyên âm /ə/

Cách phân phát âm:

 • Môi thả lỏng

 • Lưỡi thả lỏng

 • Bật thời gian nhanh, dứt khoát

Ví dụ:

 • banana /bəˈnɑːnə/ Audio icon

 • doctor /ˈdɒktə(r)/ Audio icon

Nguyên âm /ɜ:/

Cách phân phát âm:

 • Môi thả lỏng

 • Đẩy thân mật lưỡi lên sát vòm miệng

 • Khi phân phát âm, lưỡi cuộn về hâu phương, môi khá bẹt

Ví dụ:

 • burn /bɜːn/ Audio icon

 • birthday /ˈbɜːθdeɪ/ Audio icon

Nguyên âm /ʊ/

Cách phân phát âm:

 • Môi khá tròn

 • Cuống lưỡi khá nâng lên

 • Khi phân phát âm, lưỡi cuộn nhẹ nhàng về phía sau

 • Bật thời gian nhanh, dứt khoát, thả lỏng

Ví dụ:

 • good /ɡʊd/ Audio icon

 • put /pʊt/ Audio icon

Nguyên âm /u:/

Cách phân phát âm:

 • Môi tròn

 • Cuống lưỡi sát vòm miệng

 • Khi phân phát âm, lưỡi căng, thụt nhẹ nhàng về phía sau

Ví dụ:

 • goose /ɡuːs/ Audio icon

 • school /sku:l/ Audio icon

Nguyên âm /ɒ/

Cách phân phát âm:

 • Môi khá tròn trĩnh (vẫn thả lỏng), hàm răng hạ xuống

 • Miệng khá mở

 • Cuống lưỡi khá thổi lên, khá căng

 • Bật thời gian nhanh, dứt khoát

Ví dụ:

 • hot /hɒt/ Audio icon

 • box /bɒks/ Audio icon

Nguyên âm/ɔ:/

Cách phân phát âm:

 • Môi tròn trĩnh, khá căng

 • Cuống lưỡi khá thổi lên. Lưỡi căng.

Ví dụ:

 • ball /bɔːl/ Audio icon

 • law /lɔː/ Audio icon

Nguyên âm /ʌ/

Cách phân phát âm:

 • Miệng ngẫu nhiên, ko tròn trĩnh ko bẹt.

 • Lưỡi ở khoảng tầm thân mật, ko vấp bất kể phần này vô miệng

 • Bật thời gian nhanh, dứt khoát

Ví dụ:

 • come /kʌm/ Audio icon

 • love /lʌv/ Audio icon

Nguyên âm /ɑ:/

Cách phân phát âm:

 • Môi cởi tuy nhiên không thực sự rộng

 • Lưỡi hạ thấp, khá căng

Ví dụ:

 • start /stɑːt/ Audio icon

 • father /ˈfɑːðə(r)/ Audio icon

Nguyên âm /æ/

Cách phân phát âm:

 • Môi không ngừng mở rộng, căng

 • Lưỡi hạ đặc biệt thấp, căng

 • Bật thời gian nhanh, dứt khoát

Ví dụ:

 • trap /træp/ Audio icon

 • bad /bæd/ Audio icon

***Học viên hoàn toàn có thể xem thêm video clip phân phát âm vẹn toàn âm đơn bên dưới đây:

Nguyên âm đôi

Nguyên âm đôi

Nguyên âm /ɪə/

Cách phân phát âm:

 • Môi không ngừng mở rộng dần dần tuy nhiên ko rộng lớn vượt lên trước. Lưỡi khá đẩy về phía đằng trước (như phân phát âm / ɪ /).

 • Ngay tiếp sau đó, mồm khá cởi đi ra, thu lưỡi lùi về thân mật vùng mồm. Thả lỏng (như phân phát âm /ə/).

Ví dụ:

 • near /nɪə(r)/ Audio icon

 • here /hɪə(r)/ Audio icon

Nguyên âm /eə/

Cách phân phát âm:

 • Môi khá thu hẹp. Lưỡi thụt dần dần về hâu phương (như phân phát âm /e/).

 • Ngay tiếp sau đó, mồm khá cởi đi ra, thu lưỡi lùi về thân mật vùng mồm. Thả lỏng (như phân phát âm /ə/).

Ví dụ:

 • hair /heə(r)/ Audio icon

 • pair /peə(r) Audio icon

Nguyên âm /eɪ/

Cách phân phát âm:

 • Đặt lưỡi vô thân mật mồm, buông lỏng (như phân phát âm /e/).

 • Chu môi (như mỉm cười nhẹ).

 • Lưỡi khá dịch chuyển về phía đằng trước. Lưỡi căng (như phân phát âm / ɪ /)

Ví dụ:

 • face /feɪs/ Audio icon

 • day /deɪ/ Audio icon

Nguyên âm /ɔɪ/

Cách phân phát âm:

 • Môi tròn trĩnh (như phân phát âm / ɔ /) và kéo lưỡi về hâu phương rồi nhảy âm.

 • Đồng thời, kéo lưỡi về phía đằng trước và không ngừng mở rộng môi (như phân phát âm / ɪ /).

Ví dụ:

 • choice /tʃɔɪs/ Audio icon

 • boy /bɔɪ/ Audio icon

Nguyên âm /aɪ/

Cách phân phát âm:

 • Hạ hàm và lưỡi xuống

 • Môi không ngừng mở rộng (như phân phát âm / ɑ /)

 • Lưỡi thấp, căng và kéo về hâu phương rồi nhảy âm.

 • Đồng thời, đẩy lưỡi và không ngừng mở rộng môi (như phân phát âm / ɪ /).

Ví dụ:

 • nice /naɪs/ Audio icon

 • try /traɪ/ Audio icon

Nguyên âm /əʊ/

Cách phân phát âm:

 • Lưỡi ở địa điểm ngẫu nhiên (không cao ko thấp) (như phân phát âm /ə/).

 • Kéo lưỡi về hâu phương vô mồm. Tròn môi. Căng lưỡi (như phân phát âm /ʊ/).

Ví dụ:

 • goat /ɡəʊt/ Audio icon

 • show /ʃəʊ/ Audio icon

Nguyên âm /aʊ/

Cách phân phát âm:

 • Hạ hàm và lưỡi xuống, bên cạnh đó không ngừng mở rộng môi (như phân phát âm / ɑ /).

 • Lưỡi ở đặc biệt thấp, căng và kéo về hâu phương.

 • Bật âm. Đồng thời, đẩy lưỡi lên và chu môi nhẹ nhàng (như phân phát âm / ʊ /).

Ví dụ:

 • mouth /maʊθ/ Audio icon

 • cow /kaʊ/ Audio icon

Nguyên âm /ʊə/

Cách phân phát âm:

 • Môi cởi, khá tròn trĩnh, hướng ra phía ngoài. Cuống lưỡi khá thổi lên. Khi phân phát âm, lưỡi cuộn nhẹ nhàng về hâu phương (như phân phát âm / ʊ /).

 • Ngay tiếp sau đó, mồm khá cởi đi ra, thu lưỡi lùi về thân mật vùng mồm. Thả lỏng (như phân phát âm /ə/).

Ví dụ:

 • sure /∫ʊə(r)/ Audio icon

 • tour /tʊə(r)/ Audio icon

***Học viên hoàn toàn có thể xem thêm video clip phân phát âm vẹn toàn âm song bên dưới đây:

Phụ âm là gì?

Theo từ điển Cambridge Dictionary, Consonant (Phụ âm) được khái niệm như sau:

Consonants are pronounced by stopping the air from flowing easily through the mouth, especially by closing the lips or touching the teeth with the tongue.

Hiểu theo dõi nghĩa giờ đồng hồ Việt, phụ âm là âm mà trong lúc người học tập phân phát đi ra tiếng động qua chuyện mồm thì luồng khí kể từ thanh cai quản lên môi bị ngăn cản hoặc bị tắc nên ko thể phân phát đi ra trở nên giờ đồng hồ.

Trong bảng vần âm giờ đồng hồ Anh bao hàm 24 phụ âm, rõ ràng là: B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, Phường, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z.

 • Vị trí: Phải ghép với vẹn toàn âm, hoàn toàn có thể đứng trước hoặc sau vẹn toàn âm

 • Bao bao gồm 3 loại: Phụ âm hữu thanh, phụ âm vô thanh và phụ âm còn lại

Các phụ âm vô giờ đồng hồ Anh

Như vẫn thưa, phụ âm là những âm Chịu sự ngăn cản của những cơ sở cấu âm như răng, môi, lưỡi,... Bảng phiên âm IPA phân tách những phụ âm vô giờ đồng hồ Anh trở nên 2 group chính: Phụ âm vô thanh và phụ âm hữu thanh. Phụ âm vô thanh là những âm được phân phát đi ra tuy nhiên thanh cai quản ko rung rinh. trái lại, khi phân phát âm phụ âm hữu thanh, thanh cai quản tiếp tục rung rinh. 

Khi luyện phân phát âm những phụ âm vô giờ đồng hồ Anh, người sáng tác khuyến nghị người học tập nên học tập theo dõi cặp âm (ví dụ /p/ - /b/) chứ tránh việc tách âm. Lý tự bởi vì những cặp âm vô giờ đồng hồ Anh thông thường với khẩu hình mồm kha khá kiểu như nhau, chỉ không giống ở sự rung rinh của thanh cai quản (ví dụ: /p/ là âm vô thanh còn /b/ là âm hữu thanh).

Các phụ âm vô giờ đồng hồ Anh

Phụ âm hữu thanh

Các phụ âm hữu thanh gồm những: /b/, /d/, /g/, /v/, /z/, /m/, /n/, /w/, /j/, /dʒ/, /ð/, /ʒ/

Phụ âm /b/

Cách phân phát âm:

 • Mím nhẹ nhàng môi bên trên và môi bên dưới. Khi cởi mồm bên cạnh đó nhảy khá kể từ cuống họng đi ra.

 • Thanh cai quản rung rinh nhẹ nhàng.

Ví dụ:

 • back /bæk/ Audio icon

 • job /dʒɒb/ Audio icon

Phụ âm /d/

Cách phân phát âm:

 • Đầu lưỡi sát vòm mồm.

 • Khi nhảy khá bên cạnh đó hạ lưỡi xuống.

 • Thanh cai quản rung rinh nhẹ nhàng.

Ví dụ:

 • day /deɪ/ Audio icon

 • ladder /ˈlædə(r)/ Audio icon

Phụ âm /g/

Cách phân phát âm:

Ví dụ:

 • get /ɡet/ Audio icon

 • ghost /ɡəʊst/ Audio icon

Phụ âm /v/

Cách phân phát âm:

 • Răng bên trên vấp môi bên dưới, ngăn cản luồng khá ra đi kể từ cuống họng.

 • Thanh cai quản rung rinh nhẹ nhàng.

Ví dụ:

 • view /vjuː/ Audio icon

 • move /muːv/ Audio icon

Phụ âm /z/

Cách phân phát âm:

 • Đặt vị giác sát vòm mồm phía bên trên.

 • Khi phân phát âm, không thay đổi địa điểm bên trên, đẩy luồng khí bay đi ra.

 • Thanh cai quản rung rinh nhẹ nhàng.

Ví dụ:

 • zero /ˈzɪərəʊ/ Audio icon

 • buzz /bʌz/ Audio icon

Phụ âm /dʒ/

Cách phân phát âm:

 • Di fake kể từ phụ âm /d/ lịch sự /ʒ/.

 • Thanh cai quản rung rinh nhẹ nhàng.

Ví dụ:

 • age /eiʤ/ Audio icon

 • gym /dʒɪm/ Audio icon

Phụ âm /ð/

Cách phân phát âm:

 • Đặt vị giác ở thân mật nhị hàm răng.

 • Khi phân phát âm, không thay đổi địa điểm bên trên, đẩy luồng khí bay đi ra thân mật kẽ lưỡi và 2 hàm răng.

 • Thanh cai quản rung rinh nhẹ nhàng.

Ví dụ:

 • this /ðɪs/ Audio icon

 • other /ˈʌðə(r)/ Audio icon

Phụ âm /ʒ/

Cách phân phát âm:

 • Đặt vị giác sát vòm mồm phía bên trên.

 • Môi chu đi ra, đẩy về phía đằng trước.

 • Khi phân phát âm, không thay đổi địa điểm bên trên, đẩy luồng khí bay đi ra.

 • Thanh cai quản rung rinh nhẹ nhàng.

Ví dụ:

 • pleasure /’pleʒə(r) Audio icon

 • vision /ˈvɪʒn/ Audio icon

Phụ âm vô thanh

Các phụ âm vô thanh bao gồm:  /p/, /t/, /k/, /f/, /s/, /h/, /∫/, /θ/, /t∫/

Phụ âm /p/

Cách phân phát âm:

 • Mím nhẹ nhàng môi bên trên và môi bên dưới.

 • Khi cởi mồm bên cạnh đó nhảy khá kể từ cuống họng đi ra.

 • Thanh cai quản ko rung rinh.

Ví dụ:

 • pen /pen/ Audio icon

 • copy /ˈkɒpi/ Audio icon

Phụ âm /t/

Cách phân phát âm:

 • Đầu lưỡi sát vòm mồm.

 • Khi nhảy khá bên cạnh đó hạ lưỡi xuống.

 • Thanh cai quản ko rung rinh.

Ví dụ:

 • tea /tiː/ Audio icon

 • tight /taɪt/ Audio icon

Phụ âm /k/

Cách phân phát âm:

 • Cuống lưỡi bị đưa lên bên trên, làm khó tiếng động.

 • Khi nhảy khá, mồm cởi rộng lớn nhằm đẩy luồng khá ra phía bên ngoài.

 • Thanh cai quản ko rung rinh.

Ví dụ:

 • key /ki:/ Audio icon

 • school /sku:l/ Audio icon

Phụ âm /f/

Cách phân phát âm:

 • Răng bên trên vấp môi bên dưới, ngăn cản luồng khá ra đi kể từ cuống họng.

 • Thanh cai quản ko rung rinh.

Ví dụ:

 • fat /fæt/ Audio icon

 • coffee /ˈkɒfi/ Audio icon

Phụ âm /s/

Cách phân phát âm:

 • Đặt vị giác sát vòm mồm phía bên trên.

 • Khi phân phát âm, không thay đổi địa điểm bên trên, đẩy luồng khí bay đi ra.

 • Thanh cai quản ko rung rinh.

Ví dụ:

 • soon /suːn/ Audio icon

 • sister /ˈsɪstə(r)/ Audio icon

Phụ âm /∫/

Cách phân phát âm:

 • Đặt vị giác sát vòm mồm phía bên trên.

 • Môi chu đi ra, đẩy về phía đằng trước.

 • Khi phân phát âm, không thay đổi địa điểm bên trên, đẩy luồng khí bay đi ra.

 • Thanh cai quản ko rung rinh.

Ví dụ:

 • ship /ʃɪp/ Audio icon

 • sure /ʃɔː(r)/ Audio icon

Phụ âm /θ/

Cách phân phát âm:

 • Đặt vị giác ở thân mật nhị hàm răng.

 • Khi phân phát âm, không thay đổi địa điểm bên trên, đẩy luồng khí bay đi ra thân mật kẽ lưỡi và 2 hàm răng.

 • Thanh cai quản ko rung rinh.

Ví dụ:

 • thin /θɪn/ Audio icon

 • path /pɑːθ/ Audio icon

Phụ âm /t∫/

Cách phân phát âm:

 • Di fake kể từ phụ âm /t/ lịch sự /∫/.

 • Thanh cai quản ko rung rinh.

Ví dụ:

 • church /ʧɜːʧ/ Audio icon

 • match /mætʃ/ Audio icon

Phụ âm còn lại

Phụ âm /m/

Cách phân phát âm:

 • Mím nhẹ nhàng nhị môi. Đặt lưỡi ở địa điểm ngẫu nhiên.

 • Khi phân phát âm, khá bay đi ra kể từ mũi.

 • Thanh cai quản rung rinh nhẹ nhàng.

Ví dụ:

 • money /ˈmʌn.i/ Audio icon

 • mean /miːn/ Audio icon

Phụ âm /ŋ/ 

Cách phân phát âm:

 • Khi phân phát âm thì ngăn khí ở lưỡi, môi hé, khí phân phát đi ra kể từ mũi

 • Phần sau của lưỡi thổi lên, vấp vô ngạc mềm

 • Thanh cai quản rung rinh.

Ví dụ:

 • ring /riŋ/ Audio icon

 • long /lɒŋ/ Audio icon

Phụ âm /l/ 

Cách phân phát âm:

 • Cong lưỡi kể từ kể từ, vấp răng cấm trên

 • Môi không ngừng mở rộng trọn vẹn, vị giác cong lên kể từ từ và bịa vô môi hàm trên

 • Thanh cai quản rung rinh.

Ví dụ:

 • light /laɪt/ Audio icon

 • feel /fiːl/ Audio icon

Phụ âm /j/

Cách phân phát âm:

 • Đặt thân mật lưỡi sát vấp vòm mồm phía bên trên. Môi khá cởi.

 • Thanh cai quản rung rinh nhẹ nhàng.

Ví dụ:

 • yes /jes/ Audio icon

 • use /ju:z/ Audio icon

Phụ âm /n/

Cách phân phát âm:

 • Đặt đầu và thân mật lưỡi sát vòm mồm, ngăn kín toàn cỗ vùng mồm.

 • Khi phân phát âm, khá bay đi ra kể từ mũi.

 • Thanh cai quản rung rinh nhẹ nhàng.

Ví dụ:

 • nice /naɪs/ Audio icon

 • sun /sʌn/ Audio icon

Phụ âm /h/

Cách phân phát âm:

 • Môi ngẫu nhiên, lưỡi ko vấp vô bất kể phần này vô mồm.

 • Thanh cai quản ko rung rinh.

Ví dụ:

 • hot /hɒt/ Audio icon

 • behind /bɪˈhaɪnd/ Audio icon

Phụ âm /r/ 

Cách phân phát âm:

 • Khi phân phát âm hãy cong lưỡi vô vô, môi tròn trĩnh, thiên về phía trước

 • Khi luồng khí bay đi ra thì lưỡi thả lỏng

 • Môi tròn trĩnh không ngừng mở rộng.

Ví dụ:

 • right /raɪt/ Audio icon

 • sorry /ˈsɒri/ Audio icon

Phụ âm /w/

Cách phân phát âm:

 • Môi tròn trĩnh, chu về phía đằng trước, lưỡi buông lỏng.

 • Khi phân phát âm, cởi giãn môi và thu lưỡi vô vô.

 • Thanh cai quản rung rinh nhẹ nhàng.

Ví dụ:

 • wet /wet/ Audio icon

 • win /wɪn/ Audio icon

***Học viên hoàn toàn có thể xem thêm video clip chỉ dẫn phân phát âm phụ âm bên dưới đây:

Tham khảo thêm:

 1. Quy tắc nối âm hùn người học tập thưa giờ đồng hồ Anh ngẫu nhiên hơn

 2. Trọng âm là gì? Cách tấn công trọng âm vô giờ đồng hồ Anh

Phân biệt về phụ âm và vẹn toàn âm

Dựa Theo phong cách bay đi ra của luồng khí khi phân phát âm, những âm tố (sound) thông thường được phân đi ra thực hiện nhị loại chính: vẹn toàn âm (vowel) và phụ âm (consonant).

 • Nguyên âm là những âm không biến thành những cơ sở cấu âm (như răng, môi, lưỡi,...) ngăn cản khi phân phát âm.

 • Ngược lại, luồng khí khi phân phát âm phụ âm sẽ ảnh hưởng những cơ sở cấu âm bên trên ngăn cản.

Phân biệt về phụ âm và vẹn toàn âm Bảng Phiên âm quốc tế IPA

Bài tập dượt vận dụng

Từ này là kể từ ứng với phiên âm vẫn cho:

[' kæt ]     cat          cut          cot

[' ʃɪp ]       cheap      ship        sheep   

[' hæt ]      hut          hat         hot

[' li:v ]       live         life         leave

[' θɪn ]       thing       think      thin

[' ðeɪ ]       day         they       grey

[' pi:s ]       peace      piss        pace

[' nekst ]   nest        neck       next

[' æʃ ]         as           ass         ash 

[' tʃɪp ]      ship        cheap     chip

Đáp án

[' kæt ]     cat

[' ʃɪp ]      ship   

[' hæt ]   hat

[' li:v ]    leave

[' θɪn ]    thin

[' ðeɪ ]    they

[' pi:s ]   peace

[' nekst ]   next

[' æʃ ]         ash 

[' tʃɪp ]      chip

Xem thêm: Hình ảnh C%c6%a1m Tr%e1%ba%afng PNG, Vector, PSD, và biểu tượng để tải về miễn phí | pngtree

Tổng kết

Như vậy, nội dung bài viết vừa phải share về những kỹ năng căn phiên bản nhất về vẹn toàn âm và phụ âm vô giờ đồng hồ Anh về khẩu hình giống như côn trùng đối sánh của âm vô giờ đồng hồ Anh và giờ đồng hồ Việt nhằm mục đích hùn người học tập dễ dàng tưởng tượng rộng lớn. Hy vọng học tập viên hoàn toàn có thể nắm rõ và thỏa sức tự tin rộng lớn khi phân phát âm giờ đồng hồ Anh.

Nguồn tham ô khảo:

Roach, Peter. English Phonetics and Phonology Paperback with Audio CDs (2): A Practical Course. 4th ed., Cambridge University Press, 2009.

BÀI VIẾT NỔI BẬT